Ireverzibilní elektroporace

Při užití přístroje NanoKnife® se vysílá série mikrosekundových pulsů, které způsobí buněčnou smrt zasažené tkáně. A to bez toho, aby byla vystavena tkáň extrémnímu teplu či chladu.

NanoKnife® je díky IRE technologii minimálně invazivní léčebná metoda.Vlastní zákroky jsou vedeny v celkové anestezii a pod kontrolou ultrazvuku nebo CT. Předoperační CT umožňuje přesný výpočet množství a tvaru tkáně určené k léčbě a přesné umístění elektrod Nanoknifu. IRE terapie se sestává z řady devadesáti extrémně krátkých elektrických pulsů, každý kratší než 100 miliontin sekundy. Buněčná smrt je vyvolána během několika vteřin. Vlastní IRE procedura pěticentimetrového ložiska trvá jednu minutu oproti původním deseti a více minutám. NanoKnife přitom působí buněčnou smrt pouze v cílové tkáni. Elektrody jsou umístěny v okolí vlastní léze a nepoškozují okolní důležité struktury, jako jsou nervy, krevní cévy a jiné kolagenní tkáně. Při mikroskopickém prozkoumání místa léčby můžeme pozorovat ostré ohraničení mezi zdravou tkání a místem působení NanoKnifu. Okamžitě po ukončení léčby je díky tomu organismus schopný zahájit proces hojení, podobně jako při hojení hematomu.

Pokud bychom udělali během zákroku Dopplerovský ultrazvuk, zjistíme, že v místě zákroku nejsou porušeny cévy až do šíře jednoho milimetru. Provedeme-li kontrolní CT nebo ultrazvuk 30 dnů po terapii NanoKnifem, nalezneme v místě zákroku téměř výhradně zhojenou tkáň.

V dnešní době probíhá hlavně preklinické testování této metody a první klinické studie. Jednou z nich je Australská studie, do které byli vybráni pacienti s nádory jater, plic a ledvin u kterých selhala jiná terapie (14 tumorů jater, 4 tumorů plic a 6 tumorů ledvin). Pacienti podstoupili jednu a více procedur. Během terapie nebylo zjištěno žádné poškození cévních struktur. Průměrná doba hospitalizace byla 24 hodin. Autorům se NanoKnife jevil jako velmi přesná a bezpečná metoda.

„Nanoknife® se zdá být velmi perspektivní metodou v terapii solidních nádorů.“ řekl profesor Válek, přednosta Radiologické kliniky FN Brno

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA přednosta Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně

Zdroje:
1) K. R. Thomson , W. Cheung, S. Ellis et al. Irreversible electroporation with the NanoKnife in humus. Oncology , CIRSE 2009
2) T. K. Helmberger, Irreversible electroporation. Oncology, ECIO10
3) R. Lencioni, Irreversible electroporation. Oncology, ECIO10

Seznam pracovišť:

FN Plzeň
Chirurgická klinika
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
Prof.MUDr.Vladislav Třeška DrSc.
treska@fnplzen.cz
Všeobecná FN
Chirurgická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
prof.MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
krskaz@vfn.cz
Všeobecná FN
Radiologická klinika
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
MUDr. Josef Hořejš CSc.
josef.horejs@vfn.cz
FN Bulovka
Radiologická klinika
Budínova 2
180 00 Praha
MUDr. Miroslav Kašpar CSc.
miroslav.kaspar@fnb.cz
FN Bulovka
Chirurgická klinika
Budínova 2
180 00 Praha
doc. MUDr. Jan Fanta Dr.Sc.
jan.fanta@fnb.cz
FN Královské Vinohrady
Chirurgická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
prof. MUDr. Robert Gurlich CSc
gurlich@fnkv.cz
FN Královské Vinohrady
Radiologická klinika
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
Mudr. Václav Janík CSc.
janik@fnkv.cz
FN BRNO
Chirurgická klinika
Jihlavská 20
625 00 Brno
prof. MUDr. Zdeněk Kala CSc.
zkala@fnbrno.cz


Společnost S.A.B. uvedla v roce 2012 na trh unikátní přístroj Nanoknife®. Jde o technologii pracující na principu ireverzibilní elektroporace, která bezpečně likviduje nádorové buňky v přesně ohraničeném prostoru. Tato tumor ablatující technika se zásadně liší od jiných ablačních metod, jako je radiofrekvenční ablace, mikrovlnná ablace, kryoablace a to absencí tepelných změn při zákroku.

Princip technologie Nanoknife® vychází z výzkumu biologie nádoru na celulární a subcelulární úrovni, kdy při studiích zkoumajících efekt elektrického pole byl při použití pulzů s vysokým napětím u nízko energetických proudů objeven fenomén elektroporatizace. Během elektroporatizace dochází v elektrickém poli k narušení buněčných membrán. Zvýšená permeabilita buněčných membrán pak v případě použití dostatečného počtu pulzů s potřebnou charakteristikou napětí navozuje ireverzibilní změny, které vedou k apoptóze a destrukci buněk v tumorózní tkáni. Proces se označuje jako ireverzibilní elektroporace (Kolombo; 2011)

Hlavní předností technologie Nanoknife® je fakt, že kritické struktury jako jsou cévy, nervy, žlučovody, močovod či jiné kolagenní struktury zůstávají nepoškozeny. Nově patentovaná metoda IRE je tak první ablační metodou, která nepoškozuje důležité struktury v blízkosti tumorózních expanzí. Metoda funguje již několik let v zahraničí a získala certifikace FDA i CE.

Technologie Nanoknife® může být použita pro celou řadu maligních tumorů a to i za situace když konvenční operační nebo termoablační metody mají své limity. Jedná se například o léčbu karcinomu pankreatu či nádorových expanzí jater v blízkosti hilových struktur, aniž by klinicky relevantně byly ohroženy důležité struktury jako je ductus choledochus či ductus pancreaticus. Obdobně pro tumory v oblasti plic a mediastina (nepoškozuje kolagenní struktury bronchiálního stromu, velké cévy mediastina, nepoškozuje intervaci bránice – rezervace nervus phrenicus). V uroonkologické problematice pak možná léčba metodou IRE pro karcinom ledviny (nepoškozuje kolagenní struktury močovodu) a dále i miniinvazivní léčba karcinomu prostaty (Kolombo, 2011).

Vlastní zákroky jsou vedeny v celkové anestezii pod kontrolou ultrazvuku nebo CT. Předoperační CT umožňuje přesný výpočet množství a tvaru tkáně určené k léčbě a přesné umístění elektrod Nanoknife®. IRE terapie se sestává z devadesáti extrémně krátkých elektrických pulsů, každý kratší než 100 miliontin sekundy (Válek, 2011).

Metoda je zajímavá i z hlediska zkrácení doby zákroku, kdy ošetření 5 cm léze trvá zhruba 5 minut. V České republice bylo do dnešního dne provedeno přes 50 zákroků a to na játrech, slinivce, plících, ledvinách, prostatě a dalších tumorů. V současné době probíhají v ČR 3 studie na tuto metodu (Nemocnice Na Homolce, Všeobecná Fakultní nemocnice a FN Brno). Celkem již bylo provedeno více než 2000 operací IRE – NanoKnife® celosvětově a v ČR více než 100 použití. Od konce minulého roku se k nám připojila také Slovensko, kde již proběhly také první úspěšné výkony.

http://www.zzz.sk/?clanok=13438
http://www.webnoviny.sk/zdravie/v-ruzomberku-uskutocnili-prvu-operac/568007-clanok.html